سررسید وزیری

از دیرباز سررسیدهای سایز وزیری مورد توجه بازار و مخاطبین سررسید (سالنامه) بوده است. به همین جهت مجموعه ارشک امسال بیشترین تنوع خود را بر روی محصولاتی با این ابعاد متمرکز کرد.

.