ست مدیریتی

در راستای تامین سلایق مختلف سالنامه ارشک دو محصول متفاوت و متنوع را برای سال 1401 جهت ست مدیریتی در نظر گرفته است که شامل ست لوکس مدیران و ست مدیریتی کارا می باشد.