لحظه تحویل سال 1401

لحظه تحویل سال 1401

"سال 1401"

لحظه تحویل سال 1401 هجری شمسی به

ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران

لحظه تحویل سال 1401 هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران

ساعت 19 و 3 دقیقه و 26 ثانیه روز یکشنبه 29 اسفند 1400 هجری شمسی 

مطابق 17 شعبان 1443 هجری قمری و 20 مارس 2022 میلادی 

مناسبت ها : "مصوب شورای فرهنگ عمومی"

استخراج و تنظیم : "شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران"

لحظه تحویل سال 1397